Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Warszawie

Opłaty za semestr


Czesne na studiach podyplomowych w Warszawie wynosi:

 • kierunki – od 1200 zł za semestr - pełna lista i ceny w zakładce "Kierunki".

Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów podyplomowych, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za pierwszy semestr w sposób następujący:

  Informacja o zniżkach dla studentów rekrutujących się na rok akademicki 2021/2022

  Słuchacze studiów podyplomowych, którzy studiują na dwóch kierunkach wpłacają tylko jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 300,00 zł.

  Wpłat wpisowego oraz czesnego prosimy dokonywać na konto uczelni:
  PKO BP O/RADOM    80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

  Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty w formie gotówkowej w Kwesturze Uczelni.

  Wpłaty czesnego należy dokonywać jednorazowo w terminie do 30 wrzesnia za semestr zimowy oraz do 28 lutego za semestr letni.

  Dopuszcza się możliwość płatności czesnego w ratach, w terminach następujących:

  SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
  I rata - 5.X I rata - 5.III
  II rata - 5.XI II rata - 5.IV

  Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 20,00 zł za każde wezwanie.

  W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach ww. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań a w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.